น้ำใต้ดิน ดัชนีชี้วัดคุณภาพของทรัพยากรน้ำที่สำคัญ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

แหล่งน้ำธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ น้ำในบรรยากาศ หรือไอน้ำและเมฆฝน น้ำผิวดินหรือน้ำท่า หรือน้ำตามแหล่งน้ำอย่างแม่น้ำ ทะเล ทะเลสาบ และน้ำใต้ดิน

ผู้ควบคุมมลพิษคือใคร มีความสำคัญอย่างไร | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ผู้ควบคุมมลพิษ คือผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการจัดการและดูแลมลพิษที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เทคนิคการเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงาน | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

โรงงานมีประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสีย จำเป็นต้องพิจารณาระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเหมาะสม สามารถจัดการกำจัดน้ำเสียในปริมาณที่เกิดขึ้น

ทำไมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศต้องได้รับการฝึกอบรม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่อับอากาศ ผู้จัดการฝึกอบรมจำเป็นต้องแจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจัดการฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียควรมีรายละเอียดใดบ้าง | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

กระบวนการบำบัดจะมีประสิทธิภาพที่ดีหรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียในกระบวนการบำบัดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

Confined Space คืออะไร เป็นอันตรายอย่างไร | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นที่อับอากาศคือพื้นที่ที่มีลักษณะจำกัดทางเข้าออก มีจำนวนน้อยหรือมีขนาดคับแคบ และมีการระบายอากาศได้ไม่เพียงพอ

งานล้างพื้นที่อับอากาศ มีความสำคัญและต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

การล้างทำความสะอาดพื้นที่อับอากาศก็ยังมีความสำคัญและจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุผลที่ทำให้งานล้างพื้นที่อับอากาศมีความจำเป็นนั้นมีดังต่อไปนี้

งานสิ่งแวดล้อมกับตรวจวัดคุณภาพน้ำ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ขั้นตอนตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ดี กิจกรรมของมนุษย์นั้นสามารถสร้างมลพิษน้ำเสียออกมาได้เกือบตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ

เหตุผลที่พื้นที่อับอากาศเป็นอันตราย และมาตรการการจัดการที่เหมาะสม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) คือสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด จนทำให้การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว

การเตรียมความพร้อมเมื่อต้องทำงานพื้นที่อับอากาศ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

สถานที่ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหลายด้าน แต่เนื่องจากหลายพื้นที่ก็ไม่สามารถหฃีกเลี่ยงลักษณะของการเป็นพื้นที่อับอากาศ หรือ Confined space ได้

ระบบบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร และแนวทางการจัดการให้มีประสิทธิภาพ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

การบำบัดน้ำเสียที่มาจากภาคอุตสาหกรรม น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมนั้นมักเป็นน้ำเสียที่มีสิ่งสกปรก และสารปนเปื้อนชนิดต่าง ๆ ปนเปื้อนในปริมาณมาก

บทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้ควบคุมมลพิษ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ผู้ควบคุมมลพิษคงเป็นตำแหน่งงานที่ใครหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ตำแหน่งงานนี้ถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมปลดปล่อยของเสียและมลพิษ

เหตุผลที่การดูแลรักษาน้ำใต้ดินมีความสำคัญ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินกันมาบ้างแล้ว ซึ่งในอดีตถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับพื้นที่กันดาร น้ำบาดาลแต่ละแห่งจะมีระดับความลึกจากผิวดินที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีคุณภาพ หรือสารเคมีต่าง ๆ แตกต่างกัน

ระบบบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างไร และแนวทางการจัดการให้มีประสิทธิภาพ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

การบำบัดน้ำเสียที่มาจากภาคอุตสาหกรรม น้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมนั้นมักเป็นน้ำเสียที่มีสิ่งสกปรก และสารปนเปื้อนชนิดต่าง ๆ ปนเปื้อนในปริมาณมาก

บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

มาทำความรู้จักกับ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ทีมงาน Siammat ยินดีให้บริการด้าน ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ระบบ บํา บัด น้ำ เสีย

ทำความรู้จักกับหน้าที่ของ บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีมีมาตรฐาน โลกสวยงามขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ กากอุตสาหกรรม โดยบริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ควรเรียนรู้ไว้ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

โรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบหรือขั้นตอนการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและไม่ทำให้ประชาชนผู้อาศัยต้องได้รับสารพิษ

ลักษณะของสารพิษที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

ลักษณะสารพิษ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในขบวนการผลิต หรือสารพิษที่เกิดจากขบวนการผลิต พิจารณาทางด้านฟิสิกส์ แล้วอาจแบ่งได้เป็นลักษณะต่าง ๆ

ทำความเข้าใจกับ EIA Report Thailand | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำ EIA Report Thailand ในการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

การป้องกันสารพิษอันตรายนอกโรงงานอุตสาหกรรม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่กำกับดูแล เรื่องวัตถุอันตรายภายในประเทศ ใช้กฎหมายอยู่ 2 ฉบับที่ออกใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

การแยกประเภทของสารเคมี | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

สารเคมี สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงอันตรายต่อสุขภาพแล้ว สามารถแบ่งประเภทของสารเคมีได้เป็น 1.สารเคมีที่ไวไฟ Flammable and Combustible 2.สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน Corrosives

บริการจัดการกากของเสีย โดย บริษัท กำจัดกากอุตสาหกรรม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

บริการจัดการกากอุตสาหกรรมโดย บริษัท กำจัดกากอุตสาหกรรม แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ด้านการให้บริการจัดการของเสียของบริษัทฯ ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ โดย บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

บริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ

ทำความรู้จักกับหน้าที่ของ บริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศที่ดีมีมาตรฐาน โลกสวยงามขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ กากอุตสาหกรรม โดยบริษัท ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านข้อกำหนด กฎหมายโรงงาน | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

Siammat เป็น บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม รวบรวมบริการทั้งหมดที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ให้กับทางโรงงานแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางเราได้รวบรวมไว้ให้

ประสิทธิภาพของบริษัทรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลได้ จะต้องเป็นบริษัท ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นที่ปรึกษางานด้านระบบบำบัดน้ำเสียทั้งการออกแบบและการติดตั้ง

บริการจัดการกากของเสีย โดย บริษัท กำจัดกากอุตสาหกรรม | SIAMMAT | Trusted Environmental Partner

บริการจัดการกากอุตสาหกรรมโดย บริษัท กำจัดกากอุตสาหกรรม แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ด้านการให้บริการจัดการของเสียของบริษัทฯ ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

SIAMMAT | Trusted Environmental Partner | ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท

expand_less